Faculty

Molly S. Chaudhuri
Reema Agnes Frank
Deepa V
Shilpi Saha
Sanath Bhaskar Baikadi
SHILPASHRI A
Suresh Shenoy
Nanditha Sunil
Archana Kamath
B Girish Pai
Sathvika H Shetty
Sanath Bhandarkar
Bindhu D